Air Ship RailAir Ship Rail by Joe Lencioni

April 1st, 2011

Vines reaching outVines reaching out by Joe Lencioni

April 1st, 2011

BuildingtopsBuildingtops by Joe Lencioni

April 1st, 2011
 

505505 by Joe Lencioni

April 1st, 2011

EverywhereEverywhere by Joe Lencioni

April 1st, 2011
 

WelcomeWelcome by Joe Lencioni

April 1st, 2011

Hubcap clocksHubcap Clocks by Joe Lencioni

September 6th, 2010

4-H Building4-H Building by Joe Lencioni

September 6th, 2010
 

Christ Chapel at GustavusChrist Chapel at Gustavus by Joe Lencioni

September 2nd, 2010

Tomatoes and PeppersTomatoes and Peppers by Joe Lencioni

September 2nd, 2010

Coca-Cola MuralCoca-Cola Mural by Joe Lencioni

September 2nd, 2010